سرویس محوطه پیرامونی

در طول سال، ما سرویس و نگهداری محوطه پیرامونی را تأمین می‌کنیم.
در طول سال، ما سرویس و نگهداری محوطه پیرامونی را تأمین می‌کنیم.

در زمستان، ما به طور مرتب برف را حذف می‌کنیم. ما وضعیت پیاده روها و سواره‌رو را کنترل و از یخ زدگی جلوگیری می‌کنیم.

در فصل تابستان، نگهداری از فضاهای سبز و چمن می‌کنیم و خدمات آبیاری آنها، قطع شاخه‌ها و چمن زنی به موقع ارائه می‌کنیم.

 • جارو کردن محوطه با دست؛
 • جارو کردن محوطه مکانیزه؛
 • آبیاری آسفالت؛
 • جمع کردن زباله و نگهداری آن در ظروف؛
 • نگهداری سطل زباله و زیرسیگاری‌ها در حالت تمیز؛
 • نگهداری چمن‌ها
فصل بهار و تابستان
 • تمیز کردن محوطه از برف و یخ با دست؛
 • برفبری مکانیزه؛
 • نگهداری برف در یک محل مخصوص؛
 • حمل ونقل برف به خارج از محوطه؛
 • پاشیدن ماده ضد یخ؛
 • جمع کردن زباله و نگهداری آن در ظروف؛
 • نگهداری سطل زباله و زیرسیگاری‌ها در حالت تمیز؛
فصل پایز و زمستان